menu

Meedoen

Zelf onderzoek doen? Doe mee!

Het doel van het RAS is het bieden van een open platform en een laagdrempelig platform voor het verrichten van onderzoek naar zelfvarende schepen. Op de campus zijn diverse testlocaties beschikbaar. Hierdoor kunnen er zeer diverse onderzoeken worden uitgevoerd. Van een afgesloten laboratoriumsituatie tot en met volledige interactie op het water.

Onze faciliteiten voor uw onderzoek

Iedereen die met mensen, middelen en inhoudelijke onderzoeksvragen komt, kan gebruik maken van de faciliteiten van het lab. Op deze pagina leest u alles over de:

  • Faciliteiten van het RAS
  • Procedure van een onderzoeksaanvraag
  • Tarieven van een onderzoeksaanvraag en van onderzoek
  • Indienen aanvraagformulier

Open platform
Het uitgangspunt is dat onderzoeksresultaten open en toegankelijk zijn, omdat de faciliteit met publieke middelen is gefinancierd. Hierdoor wordt het opbouwen en delen van kennis maximaal versneld. Kennisdeling vindt plaats via het ‘open science’ principe. Binnen dit principe zijn bijzondere regelingen te treffen voor ingebrachte data en de omgang met intellectueel eigendom (IP).

Laagdrempelig platform
Het RAS heeft geen winstoogmerk. Kosten voor het uitvoeren van onderzoek worden laag gehouden. Dit kan door het zoeken van slimme samenwerkingen met andere onderzoeksfaciliteiten op de campus van TU Delft.

Procedure onderzoeksaanvraag

Na het indienen van een onderzoeksaanvraag wordt deze door verschillende experts getoetst. De experts beoordelen aanvragen op veiligheid, privacy en onderzoeksethiek. Bij een positief advies worden de inhoudelijke en financiële afspraken vastgelegd in een contract. Ook worden de benodigde ontheffingen via het RAS geregeld. Daarna kan het onderzoek ingepland worden. De doorlooptijd voor het beoordelen van een complete onderzoeksaanvraag is maximaal 4 weken.

Veiligheid

Bij de toets op veiligheid wordt gekeken of voldoende zekerheden zijn ingebouwd om risico’s voor deelnemers aan het onderzoek en de omgeving te beheersen. De onderbouwing dient daarom een inventarisatie van risico’s en beheersmaatregelen te omvatten. Denk hierbij aan risico’s van bijvoorbeeld testpersonen. Hoe wordt dit risico beheerst? Maar ook voor de omgeving. Wat doet een schip als de verbinding met de meldkamer wegvalt?

Privacy

Bij de toets op privacy wordt gekeken of de vergaring en vastlegging van gegevens in overeenstemming is met de Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy. Het betreft daarbij met name gegevens die herleidbaar zijn naar personen, zoals kentekens, gezichten en dergelijke.

Onderzoeksethiek

Bij de toets op onderzoeksethiek wordt bezien of het onderzoeksvoorstel in lijn is met de ‘code of ethics TU Delft’.

Tarieven onderzoeksaanvraag en onderzoek

Het indienen van een aanvraag is gratis. Het gebruik maken van de onderzoeksfaciliteiten niet. Zoals gemeld heeft het RAS geen winstoogmerk. Daarom kunnen de tarieven laag gehouden worden. Per ingediende onderzoeksaanvraag wordt een kostprijs op maat bepaald. De prijs hangt af van het gebruik van de faciliteiten. Per onderzoeksaanvraag worden hierover vooraf afspraken vastgelegd. Dit betekent dat u voor aanvang van het onderzoek duidelijkheid heeft over de kosten van het RAS.

Door de vele mogelijkheden van onderzoek kunnen er geen standaardprijzen worden gehanteerd. Wel gelden er starttarieven. Neem voor meer informatie contact  met ons op.

Indienen aanvraagformulier

Voor alle tests moet vooraf een aanvraagformulier ingediend worden.

Aanvraag onderzoek

Wilt u onze onderzoeksfaciliteiten gebruiken? Neem dan contact met ons op of vul het online aanvraagformulier in.

Online aanvraag onderzoeksfaciliteiten